Bankrun

Laten we toosten met de banken en geef hen een cocktail (door Twopence)

(Dit is de lange versie van dit artikel, in de papieren krant staat een ingekorte versie)

De verontwaardigden

Prinsjesdag 2011 is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek en de Nederlandse bevolking. Deze dag vindt elk jaar plaats op de derde dinsdag in de maand september. De zogenaamde troonrede wordt dan uitgesproken en daarin geeft de regering aan wat het financiële regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. De sterke verwachting is dat het kabinet Rutte (Bruin I) veel extra bezuinigingen zal aankondigen om de huidige financiële crisis te kunnen weerstaan. Vanuit het traditionele denken over de economische verhoudingen moet de Nederlandse bevolking sterk rekening houden met bezuinigingen op overheidsuitgaven. Degenen die hier het meest last van ondervinden zijn de mensen met lage en gemiddelde inkomens. Nog los van enkele belangrijke vragen zoals of er wel sprake is van een financiële crisis en hoe deze is ontstaan zal in het onderstaande relaas een poging worden gedaan om tips te geven aan de mensen hoe zij met de situatie zouden kunnen omgaan.

15 M-beweging

In Spanje hebben de activisten van de zogenaamde 15 M-beweging goed door dat speculatie met geld een enorm destructieve handeling is. De Indignados, de Verontwaardigden, zo noemen de Spaanse activisten zich direct in het verlengde van het pamflet `Neem het niet` van de 93-jarige Franse filosoof Stephane Hessel. Daarin wijst hij in ieder geval verontwaardigd op het onrecht in de wereld. Afijn de oude Franse filosoof roept in zijn zeer lezenswaardige verhaal op tot actie tegen onder meer de almacht van de financiële wereld. In dit zeer lezenswaardige pamflet wijst Hessel verontwaardigd op het onrecht in de wereld en roept hij op tot actie tegen onder meer de almacht van de financiële wereld.

Het is voor zeer veel mensen helder dat na de grote financiële ineenstorting van de vastgoedsector veel mensen geen dak meer boven hun hoofd hebben. Banken hebben hoge leningen verstrekt aan mensen waarvan twijfelachtig was of zij die leningen wel konden aflossen. Het niet kunnen aflossen van leningen en de daaraan gekoppelde individuele schuldenlast leidt in sommige landen tot hevige

paniek. Volgens de 15 M-beweging is de roekeloze bankensector direct de grote schuldige. De beweging pleit onder meer voor maatregelen die ervoor zorgen dat er geen huisuitzettingen meer plaats zullen vinden. Deze oproep van de M 15 doet een enorm appèl op de overheid om in te grijpen. Echter zoals gezegd zijn de tendensen op economisch vlak juist tegenovergesteld, namelijk een terugtrekkende overheid die de 'vrije markt' vrij spel wil geven.

Move your money

Vele mijlen westwaarts zijn andere vormen van protest zichtbaar. In de USA zijn de banken overeind gehouden door middel van enorme geldbedragen van de centrale overheid. Dit om de speculanten van de banken overeind te houden. De Move Your Money-beweging die daar ontstaat, is van mening dat banken weinig geleerd hebben van welke crisis dan ook. Na een crisis en een financiële bypass van vele miljoenen dollars werden er toch weer rijkelijke bonussen uitgekeerd, alsof er helemaal niets aan de hand was. En tot overmaat van ramp gingen de zelfverzekerde bankiers gewoon verder met speculatie. De Move Your Money-optie is vrij simpel en doeltreffend. Je roept breed op om je geld weg te halen bij de grote foute banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het geld kunnen de mensen dan vervolgens stallen bij kleinere lokale banken. In Nederland zal dat niet eenvoudig zijn omdat er niet zoveel lokale banken bestaan, echter er zijn wel banken die met enige ethiek met geld willen omgaan.

In Nederland is enige tijd geleden een variant van dit protest in de publiciteit gekomen. In 2009 deed een burger (belangenbehartiger van gedupeerde klanten) een openlijke oproep om alle spaartegoeden van een bank te halen. In de daarop volgende 10 dagen werd ruim 600 miljoen euro van de bank gehaald door verontruste rekeninghouders. De oproep om het geld daar weg te halen was volgens de oproeper zeer hard nodig omdat nog niemand anders de rekeninghouders had gewaarschuwd tegen de bank die sowieso failliet dreigde te gaan.

In de bovenstaande verhalen zijn enkele mogelijkheden op een rij gezet hoe de gewone burgers zich kunnen verzetten tegen de enorme macht van de bankiers. De prangende vraag blijft welke manier nu het meeste resultaat zal opleveren. Het meest voor de hand liggende scenario is dat de bevolking, op de derde dinsdag van september, door de overheid met vele details behoorlijk misleid zal worden. Rutte heeft zich al eerder op beschamende wijze hieraan schuldig gemaakt. Ach 50 miljard meer of minder. Hoe vaker je het zegt hoe normaler deze absurde hoeveelheid zal worden. De regeringsleiders en ook de gedoog-partij-partner laten zich nu al jarenlang dicteren door de speculanten van banken en managers van multinationals. Zij bepalen precies hoe de door hen zelf gecreëerde crisis aangepakt moet worden.

De macht van rekeninghouders

Opvallend genoeg is dat bij de genoemde mogelijkheden van protest er heel veel waarde gehecht wordt aan het eigen belang van de burger. De M 15-beweging pleit voor een stop op huisuitzettingen wat nota bene uitgevoerd moet worden door de overheid, Move Your Money gaat over het inschakelen van kleinere lokale banken en door de oproep in Nederland is helaas alleen de DSB bank failliet gegaan. Het destructieve gedrag van de financiële sector en de op winst beluste managers van multinationals kunnen internationaal gewoon doorgaan met hun schandalige praktijken. Het destructieve gedrag en de schandalige praktijken van de financiële sector en de op winst beluste managers van multinationals kunnen internationaal gewoon doorgang vinden.

Er lijkt weinig aandacht te zijn voor de totale verspilling van het leven. Het is uiteraard veel te simplistisch om te stellen dat het kapitalisme en neoliberalisme schuldig zijn aan deze wereldwijde teloorgang. Maar dat gruwelijke hebzucht en pathetisch egoïsme direct gestimuleerd worden door managers van grote bedrijven en financiële speculanten is een wijsheid die op Wikipedia geplaatst kan worden. De tot op heden ondergewaardeerde macht van de rekeninghouders is dat rekeninghouders zich direct, en plein public en zonder veel gedoe, kunnen onttrekken aan de chantage van de banken. De speculaties op de financiële markten is een spel voor de rijke bovenlaag en daar hebben de gewone mensen helemaal niets mee te maken.

De burgers moeten tegelijk in opstand komen tegen de chantagepraktijken van de banken. Deze opstand zal in navolging van de rellen in Engeland op grote schaal moeten plaats vinden. Het is in dit stadium helemaal niet van belang om te analyseren waarom jongeren in Engeland zo massaal in verzet zijn gekomen. Het is veel belangrijker om te constateren dat er sprake is van een opstand, dat mensen zeer ontevreden zijn en het niet langer meer pikken. De have-nots zijn op straat gekomen misschien juist wel om deel te nemen aan de kapitalistische samenleving.

Het einde is nabij!

Om een start te maken met een revolutionaire flow-movement is het van belang om in het rijke westen te beginnen met de oproep van een totale bankrun. Het einde van het kapitalisme is nabij. Verschillende financiële deskundigen hebben dat al breeduit uitgemeten. Een goed georganiseerde bankrun zou het proces van de aftakeling van het kapitalisme aanzienlijk kunnen versnellen.

Het oproepen tot een goed georganiseerde bankrun zal nog wel enige voorbereiding met zich mee brengen. Zo zal de organisatie die hier toe gaat oproepen een grondige analyse moeten maken van de voor- en nadelen van het ineenstorten van de banken. Welke consequenties zullen het gevolg zijn van een geldcrisis? Wanneer zullen de banken in de omliggende landen omvallen? Zal er inderdaad ruimte ontstaan voor een totaal andere samenleving waarin samenwerkingsverbanden op basis van (internationale) solidariteit, kleinschaligheid en duurzaamheid opereren? Het belangrijkste is dat burgers op basis van hun eigen verantwoordelijkheid stappen ondernemen en juist dit motto past perfect bij de huidige maatschappelijke tendens. Evenzogoed is het ook van belang dat bepaalde maatschappelijke gevolgen niet een verder isolationistisch/populistisch politiek karakter krijgen. De oproep voor het plunderen van banken heeft als doel het verbeteren van de wereld.